HAKKIMIZDA

Aromaterapi Derneği Tüzüğüdür.

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde1: Derneğin adı:
(1-1)-Derneğin adı: Aromaterapi Derneği olup kısa adı Aromader’dir.
(1-2)-Derneğin merkezi: Sultan Ahmet İSTANBUL’dur.

Ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI

Madde2: Derneğin amaçları:
(2-1)-Dernek, Aromader adı altında aromaterapiyi, aroma bakımını korur, genişletir ve yayılmasını temine çalışır. Dernek toplumun faydalanmalarını ön planda tutar.
(2-2)-Dernek amaçları doğrultusunda uçucu yağlar konusunda bilinçli yardımları yolu ile adı geçen yağların doğru kullanılmalarını kontrol eder.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde:3-Amaca aşağıda gösterilen faaliyetler ile ulaşılır.

A-ÇalışmaKonuları:

(3-1)-Açıklık çalışmaları:
a-Planlama organizasyon, seminer ve konu ile ilgili kongreler düzenlemek.
b-Planlama, organizasyon ve eğitim amaçlı seyahatleri (yurtiçi-yurtdışı)
düzenlemek ve gerekli izinleri almak.
c-Konu ile ilgili okul veya inceleme kurumlarının hayata geçirilmesi ve bu yoldan aromaterapi ve aroma bakımının alternatif tıp, kozmetik, toplum psikolojisi, botanik ve sağlık bilim dallarında doğru kullanımının sağlanmasına yardımcı olmak.
d-Uçucu yağların kalite ve ileride alınacak kalite standartlarına uygunluğunu ve kontrol altında dağılımını sağlayacak expertlerden kurulu bağımsız bir kurulun hayata geçirilmesi hususunda çalışmalar yapmak.
e-Bilgilendirme içerik bir dernek gazetesinin yayınlanmasını temin etmek.
f- Bünyesinde oluşturulacak olan Bilimsel danışma kurulu ile yayın kurulunun denetimi altında, Amacı doğrultusunda bilgilendirme maksadıyla her türlü yayın yapmak, yayın araçlarından faydalanmak.
(3-2)-Terapi tecrübeleri, bilimsel değerlendirmeler ve araştırmalara yönelik uluslararası bir kütüphanenin kurulmasını sağlamak.
(3-3)-Uçucu yağların kullanım ve etki araştırmalarının desteklenmesini sağlamak.
(3-4)-Ekolojik tarım yapan (konu ile ilgili) üreticiler, kurumlarla işbirliği yapmak ve çalışmaları desteklemek.
(3-5)-Derneğin amacı kamu yararını gözetmek olup kesinlikle kazanca yönelik değildir.

B-Dernek Amaç ve Hizmet Konularını Gerçekleştirmek İçin Çalışma Biçimleri:

(3-6) İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar ve kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
(3-7) Üyelerini ve kamu oyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı seminer, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.
(3-8)Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir.
(3-9) Gerekli yerlerden izin almak şartıyla amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir.
(3-10) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
(3-11)Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
(3-12) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

Madde 4:
DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

A) Derneğe Üye Olma:
Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır. Üyeliğe kabul edilenler bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.

B) Üyelik hakları:
Her üye, eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilerek eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılmaz. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığından hak iddia edemez. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı varıdır. Üye oyunu bizzat kullanır.

C) Üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri:
Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir. Üyelikten çıkmak isteyen üyenin yazılı başvurusu yönetim kuruluna ulaştığı tarihi takip eden bir ay içinde çıkış işlemi sonuçlandırılarak müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın başvuru sahibinin müracaat tarihini takip eden bir ayın sonunda üyeliği kendiliğinden düşer. Fiilini ehliyetini kaybettiği tespit edilenler, dernek amaç ve konuları ile kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeyenler, derneği yaptığı çalışmalar ile kamu oyu nezdinde küçük düşürücü hareketler içine girenler ve ferdi olarak dernek adına hareket ettiği tespit edilenlerin üyelikleri yönetim kurulu tarafından incelenir ve haklı sebeplerin bulunduğu tespit edilmesi halinde üyeliklerine son verilerek dernekten çıkarılır. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulu kararı ile Dernekten çıkarılır. Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir.
Dernekten çıkan ve çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Madde 5:
DERNEĞİN ORGANLARI:

C) Üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri:
1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ

Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğin genel kurula katılma hakkına sahip üyelerinden oluşur.
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul her iki yılda bir defa Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine OCAK ayında toplanır. Olağanüstü Genel Kurul ise Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun uygun gördüğü haller ile kayıtlı üyenin en az 5/1’nin yazılı başvurusu üzerine toplanır. Genel Kurul yönetim kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla toplantının günü, saat, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.
Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bir başka yerde yapılabilir. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi konularında bu çoğunluk 3/2 olmalıdır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip üye seçilir.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan ve ilan olunan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılanların en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
Yönetim Kurulu genel kurul toplantısını müteakip en geç 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde (dernek adresi) meydana gelen değişiklerde aynı şekle tabidir.
Genel Kurul yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Dernek üyeleri girişte 5 (beş) YTL giriş aidatı ve yıllık 50 (elli) YTL aidat öderler. Bu rakam her yıl yönetim kurulu tarafından Devlet İstatistik Enstitüsünün tespit edeceği yıllık enflasyon oranında artırılabilir ya da günün ekonomik şartları ve üyelerin uygun görüşleri ile genel kurulca değiştirilebilir.

Madde 6:
GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, genel kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurul, aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlar.
a)Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
b)Dernek organlarını seçer.
c)Derneğin dışarıdan denetlenmesi durumunda denetçilere verilecek ücret ile üye sayısının 100’ü aşması durumunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kamu görevlileri haricindeki kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek. Derneğin dışarıdan bir üçüncü kişi ve kuruma denettirilmesi halinde verilecek ücretin 1. derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.
d)Derneğin taşınmaz mal alım satımı ile ilgili, derneğin uluslararası faaliyette bulunması için kamu yararına çalışan derneklerden sayılması, şube açılması, üst kuruluşa katılmasına, platform oluşturulmasına karar vermek.
e)Derneğin feshine ve tüzük ve değişikliğine karar vermek.
f)Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
g)Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer hususları görüşür ve karara bağlar.
Genel kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Toplantıya katılan üyeler dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hüküm uygulanır. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Genel kurulda kongreye katılma hakkı bulunan asıl üyeler haricinde her ne ad altında olursa olsun diğer üyelerin oy hakkı yoktur. Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde toplantıya hazır bulunmayan her üye kararın alındığı tarihten itibaren üç ay içinde ve kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararına karşı ise dernek iç denetim yolları ve genel kurul kesin karar vermedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok ve mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
Genel kurulun bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararları ile dernek üyelerinin kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde alınan kararlar olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 7:
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI:

A-Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu genel kurul tarafından seçilen beş asıl ve beş yedek üye olarak gizli oylama ve açık tasnifle seçilir.
Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması:
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim kurulu Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görev tüzük ve kanun hükümlerine göre yerine getirir.

Yönetim Kurulunun görevleri:

  1. Derneği temsil etmek üzere veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
  2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
  3. Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.
  4. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni hakları tesis ettirmek.
  5. Her faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait mülki idare amirliğine beyanname vermek.
  6. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
  7. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkartılmasına karar almak.
  8. Yönetim kurulu her zaman toplanabilir. Ancak ayda bir kez toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.
  9. Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkü idare amirliğine yazılı olarak bildirilmesini sağlamak.
  10. Yönetim Kurulunun üye tam sayısının katılması ile toplanması halinde kararlar oy çokluğu ile oy çokluğu ile toplanması halinde ise oy birliği ile alınır.

B- Denetim Kurulu:

Denetim Kurulu Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve çalışma biçimleri doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. Ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve etkinliklerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 8:
DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI BULUNACAK İSE ŞUBELERİNİN NASIL KURULACAĞI GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Derneğin şubesi yoktur.

Madde 9:
TEMSİLCİLİK

Derneğimiz gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar. Bu amaçla yönetim kurulunun yetki verdiği bir kişi ilgili yerin mülki amirliğine yönetim kurulu kararı örneği ile temsilci olarak görevlendirildiğine dair yönetim kurulu tarafından adına verilen yetki belgesini ve temsilciliğin adresini vermekle yükümlüdür.
Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunların yasaklamadığı alanlarda dernekler, vakıflar, sendikalar ve benzeri sivil toplum örgütleri ile bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturulur. Bu platformlar Dernekler Kanunun amaçları dışına çıkamazlar.

Madde 10:
ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARLARININ BELİRLENME ŞEKLİ:

Derneğin giriş aidatı ve yıllık aidat tutarları genel kurul tarafından belirlenir.

Madde 11:
DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yıllık bütçesinin yüzde ellisi oranında borçlanabilir. Bu borçlanma genel kurulun yönetim kuruluna vermiş olduğu yetki ile yapılır. Derneğin borçlanmasından tüm üyeler eşit oranında sorumludur.

Madde 12:
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi Dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılır. Ayrıca genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu derneğin iç denetimini bağımsız denetim kurullarına da yaptırabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel Kurul tarafından bağımsız bir denetim kuruluna yaptırılması halinde veya denetim kurulunun bağımsız bir denetim kuruluna denetim yaptırılması halinde söz konusu denetim yaptırması halinde söz konusu denetim kuruluşuna ödenecek ücret yönetim kurulu tarafından ödenir. Bu ücretin günlüğü birinci derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.

Madde 13:
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulunundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeterli sayısı, hazır bulunan üyelerin üçte ikisidir. Ancak çoğunluk sağlanamaması durumunda yapılan ikinci toplantıda genel kurula katılan üyelerin üye sayısı derneğin yönetim ve denetim kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

Madde 14:
DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri üye aidatları, bağış ve yardımlar ile amaçları doğrultusunda yapacağı diğer faaliyetler ve mal varlığından elde edilen gelirler, Dernek amacındaki belirtilen hususları gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre elde edilecek gelirlerdir. Derneğimiz mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Bu nakdi yardımları mutlaka bankalar aracılığıyla alır.

Madde 15:
DERNEĞİN GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Üye sayısı 100 kişiyi aşması durumunda, dernek hizmetlileri gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.

Madde 16:
GELİR VE GİDERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ

Dernek Gelirlerinde Usül:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin beş yıl saklanması zorunludur.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgelerinin hangi matbaada bastırılacağı ve kaç cilt olacağı yönetim kurulu kararı ile belirlendikten sonra bir yazı ile mülki idare amirliğine bilgi verilir.
Alındı belgelerini basan basımevi bu belgelerin seri ve sıra numaralarını ciltlerin dernek yetkilisine teslimine müteakip on beş gün içinde mülki idare amirliğine bilgi verilmek zorundadır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek Defterleri:

Dernek işletme esasına tabi olması halinde, 1. Üye kayıt defteri, 2. Karar defteri, 3. İşletme hesabı defteri, 4. Envanter defteri tutar.
Dernek gelirlerinin Maliye Bakanlığınca belirlenen hadleri aşması üzerine bilanço esasına göre defter tutmaya geçerek, 1. Üye kayıt defteri, 2. Karar defteri, 3. Yevmiye defteri, 4. Büyük defter, 5. Envanter defteri tutulur. Bu defterlerin dernekler birimince ya da noterden tasdikli olması zorunludur.
Yönetim Kurulu, bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur. Sayılan defterlerden işletme, envanter, yevmiye ve büyük defter, her yıl defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ay olan Aralık ayında tasdik edilmesi gerekir, aynı defteri devam eden yılda da kullanmak isteyenler ise kullanılacak yılın Ocak ayında ara tasdik yaptırmaları gerekir.
Hesap dönemi: Derneğimizin gelir ve gider hesapları bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocaktan başlar, Derneğimizin ara dönemde kurulması halinde kuruluş tarihinde başlar 31 Aralıkta sona erer.
Tasdik zamanı: Her hesap dönemi sonunda tüm defterler dernekler birimince veya noterce tasdik ettirilir. Derneğimizin İşletme Hesabında Bilanço esasına geçişte tüm defterleri dernekler birimince veya noterce tasdik ettirilir.

Madde 17:
YASAK FAALİYETLER

Derneğimiz amacında belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamaz. Askerliğe, Milli Savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Bu amacı gerçekleştirmek üzere kamp ve eğitim yerleri açamaz. Üyeleri için özel kıyafet ve üniforma kullanamaz. Derneğimiz her türlü defter ve kayıtlarında ve yazışmalarında Türkçeden başka bir kullanamaz.

Madde 18:
DERNEĞİN FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Derneğin genel kurul kararı ile feshi, Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verecek genel kurulun 1. toplantısı kongreye katılmak hakkı bulunan üyelerin en az 2/3 (üçte ikisi)’nden, ikinci toplantıda ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en 2/3 (üçte ikisi)’nin kabul oyu ile gerçekleşir.
Derneğin feshine karar veren genel kurul derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye komisyonu seçer. Bu komisyon fesih kararına müteakip derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair genel kurulda bir karar çıkmış ise buna göre hareket eder. Genel kurul tarihini takip eden 30 gün içinde tasfiye işlemi yapılarak netice mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneği fesih eden genel kurulda, derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair herhangi bir karar alınmamış ise veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilir ise para, mal ve hakları hazineye devredilir.
Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmesi halinde para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Fesih edilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış ise fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar alındığı takdirde soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz.

Madde 19:
HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Dernek tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4771 Sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.